Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα

Η δράση επιδοτεί την καινοτομία στη Μεταποίηση, τον Τουρισμό, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση Δράσης, η οποία αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προδημοσίευση ανακοινώθηκε στις 25 Μαΐου, ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι έναρξης υποβολής προτάσεων. Προτάσεις θα υποβάλλονται μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την επίσημη προκήρυξη της Δράσης. Η Δράση αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχει εφαρμογή σε όλη την επικράτεια.

Oι επιχειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες για υποβολή πρότασης, πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

- Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

- Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

- Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

- Από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο για αυτές που δραστηριοποιούνται σε «Τουρισμό», «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο».

- Από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο για εκείνες που δραστηριοποιούνται στη «Μεταποίηση».

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των παραπάνω ορίων, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο ετών.

- Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.

- Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

- Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας. Επιπρόσθετα, από τη συγκεκριμένη προκήρυξη εξαιρούνται και δεν μπορούν να ενισχυθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά θεματική ενότητα περιλαμβάνουν:

Μεταποίηση

1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

Εμπόριο και υπηρεσίες

1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Ανάπτυξη καινοτομιών.

6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Τουρισμός

1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Περιορισμοί

Στις θεματικές ενότητες Μεταποίησης, Εμπορίου και Υπηρεσιών, οι δαπάνες για επεμβάσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Σε όλες τις θεματικές ενότητες:

- Η αγορά τεχνογνωσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

- Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ανέρχεται στις 15.000 ευρώ.

- Οι δαπάνες προβολής - προώθησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

- Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται αμοιβές συμβούλων, έως 1.000 ευρώ για τη σύνταξη της πρότασης και 1.000 ευρώ για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

Υψος ενίσχυσης

Το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών ανέρχεται, σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, σε:

55% για την Περιφέρεια Αττικής –εκτός των νήσων της– και τον νομό Θεσσαλονίκης.

65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της περιφέρειας Αττικής. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από:

50.000 έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση.

30.000 έως 250.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα Τουρισμός.

20.000 έως 200.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες Εμπόριο και Υπηρεσίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ανέρχεται στα 1.050.000.000 ευρώ. Από αυτά, 250 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για καθεμιά από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που θα διατεθεί για τις εταιρείες franchise ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες

Μ.Μ.Ε. Ενημέρωση Οι Φίλοι μας έστειλαν Υγεία news.kathimerini.gr Editor-Εκδότης Auto Ιστοσελίδες Αθλητισμός Οικονομια kathimerini.gr www.autotriti.gr Εγραψαν www.youtube.com Οργανισμοί on Video Ειπαν Κοινωνικά Blogs Τα ΝΕΑ on line www.kathimerini.gr ygeia.tanea.gr Ψυχαγωγία Εκλογές Ελλάδα Εργασια www.enet.gr www.hellasmagazine.com Ζωή Ιωάννης ό Φίλος Οι νόμοι του Murphy Σπουδές ανωνυμως BANK-banner connecting.gr/ tanea.gr Έλληνες Αυτοδιοίκηση Γερμανία Δράση Δύναμη Εξοπλισμός Καλή Καρδιά Κατοικίδια Μυαλό Πολιτική Ταξίδια μετά το πτυχίο χαστούκια 1940-1980 Amarone Bual Madeira Candidates Direct Employee Domain Names Eνόργανη γυμναστική FAZ Follow Grenache Gyrotonic Hellene Hellenes Isocrates Jacques Delpla Katerina Skype credits Tawny Port arteshop.gr athinakyriakidoumail careerjet.gr craftit.gr ergastirimorfes.gr forum.oaed.gr healthpages.gr holisticharmony.com indeed infognomonpolitics.blogspot.com katerinam.com lucreativestudio.gr mikropolytexneio.gr obrela.gr portal.kathimerini.gr thermopilai.org users.forthnet.gr vita.grhttp://www.blogger.com/img/blank.gif www.dromosellinon.gr www.fitdiet.gr www.ftiaxto.gr www.medlook.net www.metafysiko.gr www.tanea.gr www.yourtrainer.gr Άνθρωπος Άρωμα Έλληνα παραγωγό Έλληνες πρόσφυγες Ένωση Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων Αγώνας Αλήθεια Αμάν Αναζητούμε τους καλούς Ανθρώπινη Αρμονία Αποτροπή Απόφαση Αυτοεκτίμηση Βασίλη Μαρκεζίνη Βδέλες Βιταμίνες C ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Γαϊτανάκι Γεύση Γιατρός Γιουγκοσλαβία Γιώργου Νούτσου Γραφείο Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβούλων Διαρρήξεις Διασύνδεση Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης Δικηγόρος Δουλειές Δραχμές Δυναμική ΕΛ.ΑΣ Εκλογές 2012 Εκλογές 2015 Εκτίμηση Ελληνικό παπούτσι Ελληνικό ποτό Ελληνικό ρούχο Ελληνικό τρόφιμο Ενεργειακά Εξωτερικό Επιλεγμέν Επιλογή Ευρωζώνη Ευρώ Ευτυχία Η Λύση Ιταλία Ιωάννης ό Φίλος. ΙόΦ. Δυσλεξία Καγκελάριος Erhard Καλοκαίρι Καρδιά Καρκίνος Καταιγίδα Κλοπή Κοινωνία Κορδέλες Κόκκινο κρασί Κύριος Λάκης Λαζόπουλος Λαός Λεμόνι Λόγια Λύσεις για τη δυσκοιλιότητα Μάνα Μάρω Βαμβουνάκη Μήνυμα Μαγνητική Μαγνητική καταιγίδα Μεϊμαράκη Μητσοτάκη Μοντέρνα ΝΩΠΗ ΓΥΡΗ Νέα Δημοκρατία Νεκροθάφτης ΠΑΙΣΙΟΣ Παιδί Παρέα Πατριωτική Αναγέννηση Περιβάλλον Πλούσιος Ποίηση Πολιτικός Πολωνία Προβατάκια Πρόσφυγες Σκέψεις Σοκολάτα Στρατιωτικός Συμβουλές Συμβουλή Συμπεριφορά Συνείδηση Σύμπλεγμα Τραπεζίτης Τροφή Τρόπος Φίλοι Φοραλογούμενος Φτωχός Χειροποίητα Κοσμήματα Χρήμα Χρήσιμα Χρόνια Πολλά Χρόνος Ψήφος Ψυχή άτολμος ανίκανος αναζήτηση δίκαιους εραστής εργασία κλωτσιές μπουνιές πανεπιστήμιο Κέμπριτζ πατριώτες σπρωξίματα φυσικός και μαθηματικός Ισαάκ Νεύτων

Υπολογιστής

< Ανέκδοτα και άλλα... anemela.monadiko.gr

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

γαστρονόμος

ενα και ενα στο monadiko.gr

Επάνω από όλα η Υγεία

μαγείρεμα ... τώρα

Ενημέρωση των blogs....