Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Παρατείνονται τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου – Ποιους αφορά και πόσο επιδοτούνται

Η υποβολή προτάσεων για τα δύο προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων ξεκίνησε ήδη από την 15η Ιουνίου. Αν και είχε ανακοινωθεί ότι η προθεσμία υποβολής θα έληγε στις 30 Ιουνίου, τελικά και για τα δύο προγράμματα δόθηκε ημερομηνία λήξης η 14η Σεπτεμβρίου. Επειδή υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους προδημοσιευμένους οδηγούς και στους τελικούς, παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία τους.

Κατ' αρχάς, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν ιδιαίτερα επιχειρηματικές προτάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Καινοτομία: Η καινοτομία μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). Η καινοτομία που ενθαρρύνεται με το πρόγραμμα μπορεί να είναι τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμός διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί μία πρόταση καινοτομική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.

- Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας: παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κ. τ. λ.

- Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αγορές χαμηλού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών.

- Ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών νέων τεχνολογιών ή/και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

- Δημιουργία απασχόλησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991, είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

- Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που δημοσιεύονται στον Οδηγό. Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

- Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή ανώνυμη ή συνεταιρισμός) η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

- Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο νέοι - νέες / γυναίκες.

- 5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.

- Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Verdure Capitals) με ποσοστό μέχρι 50% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες για:

- Εξοπλισμό και ειδικές Εγκαταστάσεις (μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

- Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων (μέχρι το 30% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

- Προβολή - προώθηση (μέχρι το 10% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

- Υπηρεσίες συμβούλων που αφορούν σε: α) τεχνική βοήθεια - επίβλεψη υλοποίησης του έργου (μέχρι 20.000 ευρώ), σύνταξη φακέλου υποβολής (μέχρι 1.500 ευρώ), έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και β) δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχομένου).

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 20.000 ευρώ, εκτός από τον τομέα των οδικών μεταφορών, για τον οποίο δεν υφίσταται ο περιορισμός του παραπάνω ανωτάτου ορίου.

Χρηματοδότηση

Ορια προϋπολογισμών και ποσοστό χρηματοδότησης: Τα ανώτατα και κατώτατα όρια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, είναι τα ακόλουθα:

- Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000 ευρώ - 200.000 ευρώ.

- Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού: 30.000 ευρώ - 100.000 ευρώ.

- Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000 ευρώ - 80.000 ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% γενικά και 60% ειδικά για δραστηριότητες με έδρα σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001).

Για τις περιπτώσεις όπου το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Η δημόσια χρηματοδότηση δεν θα ξεπερνάει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού. Κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, τυχόν υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου του συνολικού προϋπολογισμού γίνεται δεκτή και δεν αποτελεί λόγο μη εξέτασης της πρότασης. Σε καμία περίπτωση, όμως, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες

Μ.Μ.Ε. Ενημέρωση Οι Φίλοι μας έστειλαν Υγεία news.kathimerini.gr Editor-Εκδότης Auto Ιστοσελίδες Αθλητισμός Οικονομια kathimerini.gr www.autotriti.gr Εγραψαν www.youtube.com Οργανισμοί on Video Ειπαν Ελλάδα Ζωή Κοινωνικά Blogs Θεός Τα ΝΕΑ on line www.kathimerini.gr ygeia.tanea.gr Έλληνες Αγάπη Ιωάννης ό Φίλος Λαός Πολιτική Ψυχαγωγία Δράση Εκλογές Ελπίδα Εργασια ΙόΦ ΙόΦ. 2016 Λόγια Οικονομία www.enet.gr www.hellasmagazine.com Αλήθεια Αλλαγή Θέση Οι νόμοι του Murphy Πατρίδα Σπουδές Σχολιασμός Ταξίδι Φίλοι Ψήφος ανωνυμως BANK-banner connecting.gr/ tanea.gr Αγώνας Αποτέλεσμα Αυτοδιοίκηση Γερμανία Δύναμη Ελεύθερη Ελληνική Ελληνικό Εξοπλισμός Ευχή Ηγέτης Θετικό Καλή Καρδιά Καρδιά Κατοικίδια Κλοπή Κοινωνία Κόμματα Μέλλον Μυαλό Οικογένεια Πίστη Πλούσιος Πολιτικός Πολιτισμός Πορεία Πράξεις Σεπτέμβριος Σκέψεις Ταξίδια Τροφή Ψέμα Ψυχή εργασία μετά το πτυχίο ουρανός πατριώτες χαστούκια 1940-1980 Amarone Amjet Executive Bual Madeira Business jet Candidates Direct Employee Domain Names Eνόργανη γυμναστική FAZ Follow Grenache Gyrotonic Hellene Hellenes Isocrates Jacques Delpla Katerina Skype credits TED Tawny Port arteshop.gr athinakyriakidoumail careerjet.gr craftit.gr ergastirimorfes.gr forum.oaed.gr healthpages.gr holisticharmony.com indeed infognomonpolitics.blogspot.com katerinam.com lucreativestudio.gr mikropolytexneio.gr obrela.gr portal.kathimerini.gr thermopilai.org users.forthnet.gr vita.grhttp://www.blogger.com/img/blank.gif www.dromosellinon.gr www.fitdiet.gr www.ftiaxto.gr www.medlook.net www.metafysiko.gr www.tanea.gr www.yourtrainer.gr Άνθρωπος Άνθρωπός Άρωμα Έλληνα παραγωγό Έλληνες πρόσφυγες Έντιμος Ένωση Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων Έργα Όνειρα Όραμα Ώρα Αδιαφορία Αεροπλάνο Αληθινός Αμάν Αμύγδαλα Αναζητούμε τους καλούς Ανατροπή Ανθρώπινη Αρμονία Ανυπακοή Αξία Απελπισία Αποτροπή Απόγνωση Απόφαση Αργά Αυτοεκτίμηση Βασίλη Μαρκεζίνη Βδέλες Βιταμίνες C Βραβείο Βωμός ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Γαϊτανάκι Γειτονιά Γενναίος Γεύση Γιατρός Γιουγκοσλαβία Γιώργου Νούτσου Γκρίνια Γνώμη Γνώση Γραφείο Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβούλων Γυμνός Δίκαιος Δημοσκόπηση Δημόσιο Διαρρήξεις Διασύνδεση Διατροφή Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης Δικηγόρος Διχασμός Δουλειές Δραχμές Δρόμος Δυναμική Δυνατή Δυνατός Δυσφήμηση Δώρο ΕΛ.ΑΣ Ειρήνη Εκδότης Εκκλησία Εκλογές 2012 Εκλογές 2015 Εκπαιδεύτρια στην αεροβατική Εκτίμηση Ελευθερία Ελληνικό παπούτσι Ελληνικό ποτό Ελληνικό ρούχο Ελληνικό τρόφιμο Εμπειρία Ενέργεια Ενεργειακά Εντολή Εξουσία Εξωτερικό Επάλξεις Επιλεγμέν Επιλογή Επιτροπή Επιχειρηματικότητα Εργαλείο Ευθύνη Ευλογία Ευρωζώνη Ευρώ Ευτυχία Εύγε Εύνοια Η Λύση Ημέρα Ηρωικός Θετικά Θησαυρός Θράσος Θυσία Ιερώνυμος Ικανότητα Ιταλία Ιωάννης ό Φίλος. ΙόΦ. Δυσλεξία Καγκελάριος Erhard Καθρέπτης Κακία Καλοδύνη Καλοκαίρι Καλύτερα Καλύτερος Καρκίνος Κατάσχεση Κατάχρηση Καταιγίδα Κατασκευή Κινητό Κομματικό Κορδέλες Κουβέντα Κρίκος Κρίση Κόκκινο κρασί Κύριος Λάκης Λαζόπουλος Λέσβο Λαϊκή Εντολή Λεμόνι Λιμάνι Λύσεις για τη δυσκοιλιότητα ΜΜΕ Μάνα Μάρω Βαμβουνάκη Μέντορα Μήνυμα Μαγνητική Μαγνητική καταιγίδα Ματιά Μεϊμαράκη Μητσοτάκη Μηχανή του Χρόνου Μνησικακία Μοντέρνα Μπίρα ΝΩΠΗ ΓΥΡΗ Νέα Δημοκρατία Νεκροθάφτης Νοοτροπία Νους Νόημα Νόμπελ Ειρήνης Ομιλήτρια Οπτική ΠΑΙΣΙΟΣ Πίκρες Παιδί Παρέα Πατριωτική Αναγέννηση Πατριώτης Περιβάλλον Πιστοποιημένη πιλότος Ποίηση Πολιτεία Πολιτικές αποφάσεις Πολιτικές δράσεις Πολιτικοί Πολωνία Πονήματα Προβατάκια Προσευχή Προσοχή Πρόσφυγες Πρόσωπο Πρόταση Πυξίδα Πόνο Σαλάτα Σημαία Σοκολάτα Σοφός Στρατιωτικός Συγγραφέας Συγχώρηση Συκοφαντία Συμβουλές Συμβουλή Συμπεριφορά Συνείδηση Συνεργασία Συνθήκη Συντάξεις Σχέδιο Σχέσεις Ζωής Σωστός Σωτηρία Σύμπλεγμα Τάμπλετ Ταπεινός Τζανίν Σέφερντ Τιμωρία Τράπεζα Τραπεζίτης Τρόπος Τρόϊκα Τσαρλς Μπουκόφσκι Υπηρεσία Υπολογιστής Υπομονή Φίλε Φίλη Φοραλογούμενος Φτωχός Φυλακή Φόλοι Χάδι Χάρισμα Χαμόγελο Χαρά Χαρές Χείλη Χειροποίητα Κοσμήματα Χρέος Χρήμα Χρήματα Χρήσιμα Χρόνια Πολλά Χρόνος άτολμος ανίκανος αναζήτηση δίκαιους εραστής κλωτσιές μπουνιές πανεπιστήμιο Κέμπριτζ σπρωξίματα φυσικός και μαθηματικός Ισαάκ Νεύτων

Υπολογιστής

< Ανέκδοτα και άλλα... anemela.monadiko.gr

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

γαστρονόμος

ενα και ενα στο monadiko.gr

Επάνω από όλα η Υγεία

μαγείρεμα ... τώρα

Ενημέρωση των blogs....